Naast juridische kwaliteit is ook het onderhouden van een persoonlijke relatie met klanten voor BMDW Advocaten belangrijk. Daarom wordt met een praktische blik gekeken naar de zaken die u ons voorlegt. Wat is vanuit zakelijk oogpunt verstandig? Wat is tactisch handig? De tarieven die wij hanteren zijn redelijk. Wij vragen voor onze specialistische diensten een honorarium dat in de markt zeer gangbaar is en afhankelijk is van het belang van de zaak en de vereiste snelheid van handelen.

Tarieven

BMDW Advocaten in Haarlem werkt op basis van uurtarieven. In beginsel wordt maandelijks aan de cliënt gefactureerd, zodat deze zicht blijft houden op de kosten. Transparantie over de kosten vinden wij belangrijk. Het maken van vaste prijsafspraken behoort tot de mogelijkheden. Tevens werken wij met succesafhankelijke fees conform de daarvoor geldende eisen vanuit de Orde van Advocaten.

 

De uurtarieven van de aan BMDW Advocaten verbonden advocaten variëren afhankelijk van de zaak, waarbij het uurtarief in beginsel dient te worden vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Wwft

BMDW Advocaten is gehouden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) na te leven. In dat kader heeft het kantoor de richtlijnen van de Wwft in haar praktijk en bij de inname van een zaak geïmplementeerd. Dit brengt met zich mee dat de aan BMDW Advocaten verbonden advocaten verplicht zijn de cliënt nader te identificeren. Het kan voorkomen dat BMDW Advocaten haar cliënt(e) niet mag adviseren of bijstaan zolang deze zich niet (voldoende) identificeert. Bij vragen over de verplichtingen omtrent de Wwft, kunt u zich wenden tot kantoor.

Klachtenregeling

BMDW Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Raadpleeg in dat kader onze klachtenprocedure. Uw klacht(en) kunt u in eerste instantie voorleggen aan de behandelend advocaat. Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de heer Frans de Weger die de klacht in behandeling zal nemen. De Weger is bereikbaar per e-mail: fdw@bmdw.nl

Ingeval u zich niet kunt verenigen met de wijze van afhandeling van de klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag).

Privacy

Gegevensverwerking

BMDW Advocaten hecht eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en verbindt zich ertoe de privacy van haar cliënten en van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BMDW Advocaten voldoet daarmee aan de eisen die de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. In het kader van de dienstverlening legt BMDW Advocaten gegevens vast, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de navolgende Privacy Statement.

Disclaimer

De teksten op deze website www.bmdw.nl zijn van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort, van toepassing zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld, en dient niet te worden beschouwd, als juridisch advies van welke aard dan ook. BMDW Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt.

E-mail disclaimer

Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing. De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. BMDW Advocaten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. BMDW Advocaten kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Algemene Voorwaarden

Op alle verstrekte diensten van BMDW Advocaten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De Algemene Voorwaarden treft u hier aan.